Annonse
Ellen Kielland (øverst) i Mattilsynet og Karianne Spetaas Henriksen i Animalia skriver om nye analyser av vitamin A-nivået i leverpostei. Foto: iStock, Mattilsynet og CarolineRoka
Ellen Kielland (øverst) i Mattilsynet og Karianne Spetaas Henriksen i Animalia skriver om nye analyser av vitamin A-nivået i leverpostei. Foto: iStock, Mattilsynet og Caroline Roka
Synspunkt

Godt samarbeid har redusert vitamin A i leverpostei


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Ellen Kielland er seniorrådgiver i avdeling mat, seksjon merking og kvalitet i Mattilsynet og Karianne Spetaas Henriksen er fagsjef ernæring i Animalia

SYNSPUNKT. Svinelever, som brukes i produksjon av leverpostei, har et høyt innhold av vitamin A. Tidligere var innholdet av vitamin A i norsk svinelever betydelig høyere enn det en fant i Danmark og Sverige, uten at en forsto nøyaktig hva som skapte denne forskjellen.

Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan og bør samarbeide gjennom hele verdikjeden for å finne gode løsninger

Helt nye analyser

Nå er imidlertid nivået mye lavere, takket være et godt samarbeid mellom kjøttbransjen, fôrbransjen og Mattilsynet. Det viser helt nye analyser av vitamin A-innholdet i leverpostei fra både Mattilsynet og Animalia.

Lever er rikt på vitamin A fordi grisen lagrer overskudd av vitamin A fra fôret i leveren, på samme måte som mennesker. Hvis inntaket overskrider fysiologiske behov, vil lageret av vitamin A i leveren øke.

I Norge brukes de svenske og danske anbefalingene til å dekke vitamin A-behovet hos gris. Leverpostei har lang tradisjon som pålegg i Norge og inneholder ca. 30 prosent lever. Derfor er leverpostei også rikt på vitamin A. Leverpostei kombinert med andre vitamin A-rike matvarer og kosttilskudd kan over tid gi for høyt inntak av vitamin A.

Mattilsynet har overvåket og analysert leverpostei i perioden 2017-2020, og har hatt tett dialog og samarbeid med Animalia og fôrbransjen i denne perioden. Det har også vært dialog mellom Mattilsynet og Helsedirektoratet om kombinasjonen kosttilskudd og leverpostei kan gi for høyt inntak av vitamin A hos barn.

Siden 2016 har Animalia sammen med bransjen undersøkt hvilke faktorer som påvirker vitamin A i lever og leverpostei i prosjektet SvinA (analyser av lever til slaktegris) og i eget analyseprosjekt om vitamin A i leverpostei. SvinA fant at det var en signifikant sammenheng mellom vitamin A-nivået i slaktegrisfôr og vitamin A i lever hos dyrene.

Om Mattilsynets analyser

For å analysere innholdet av leverpostei, har Mattilsynet tatt ut prøver fra flere produksjoner, og i ulike tidsrom. Disse analysene ble analysert hos Havforskningsinstituttet. Et gjennomsnitt av vitamin A i fire bestselgere av leverpostei i 2017 og 2018, inneholdt 5.000 mikrogram vitamin A per 100 gram leverpostei. Tilsvarende analyser av svensk leverpostei utført av svenske helsemyndigheter viste i overkant av 3.000 mikrogram vitamin A per 100 gram.

Mattilsynet gjennomførte nye analyser av leverpostei i februar 2020, for å undersøke om innholdet av vitamin A hadde blitt redusert ettersom bransjen parallelt arbeidet med vitamin A i fôr. Resultatene viste at gjennomsnittlig innhold av vitamin A var i overkant av 3000 mikrogram per 100 gram leverpostei, altså på nivå med svensk leverpostei.

Om analysene fra Animalia

Resultatene fra SvinA-prosjektet viste en klar sammenheng mellom vitamin A i lever og leverpostei. Bransjen fant det derfor naturlig å analysere vitamin A i leverpostei under produksjonsprosessen. Posteibatcher inneholder lever fra mange dyr, og dyrene kommer fra ulike deler av landet, og analyser av posteibatcher vil dermed gi et representativt bilde på vitamin A-innhold i lever og leverpostei.

Det ble valgt ut fire ulike leverposteier, som er blant de mest solgte på markedet. For å undersøke variasjon i vitamin A, ble det tatt ut prøver fra tre ulike produksjonsdager og tre uttak per produksjonsdag. Totalt ble det tatt ut 36 prøver leverpostei. Disse ble analysert hos Eurofins Norge.

Analysene viste at nivået av vitamin A i leverpostei var under 3000 mikrogram per 100 g, altså betydelig lavere enn tidligere. I tillegg hadde nivået av vitamin A i svinelever blitt ytterligere redusert fra 2017.

Endring i fôrsammensetning

Variasjon i vitamin A-innhold i leverpostei kan skyldes ulik oppskrift på leverpostei, ulik fôrpraksis eller alder på dyrene som er brukt til produksjon. Utenom lever, er det ingen andre ingredienser i leverpostei som påvirker vitamin A-innholdet.

Det er heller ingen betydelig forskjell i dyrenes alder. Det var derfor opplagt at ved å endre fôrsammensetningen kunne innholdet av vitamin A i lever reduseres.  Siden 2017 har samtlige fôrleverandører redusert innholdet av vitamin A i slaktegrisfôr til et nivå som fortsatt er innenfor anbefalingen for tilsetning i fôr, som ivaretar grisens behov.

Dialog og samarbeid

Resultatene viser at bransjen sitt arbeid med reduksjon av vitamin A i norsk svinefôr har gitt utslag i norsk lever og leverpostei som per i dag har et redusert nivå av vitamin A sammenliknet med tidligere.

Til tross for ulike uttak for analyser hos Mattilsynet og Animalia, var resultatene av vitamin A i leverpostei sammenliknbare. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan og bør samarbeide gjennom hele verdikjeden for å finne gode løsninger.

De nye vitamin A-verdiene i leverpostei er oppdatert i matvaretabellen.no.

Fakta

  • Vitamin A er et essensielt næringsstoff for både dyr og mennesker, og er viktig for syn, immunfunksjon, vekst og utvikling, samt for reproduksjon.

  • EFSAs tolerable øvre inntaksnivåer (UL) for vitamin A er 3000 mikrogram per dag for voksne og 1100-2600 mikrogram per dag for barn

  • Det vil være naturlig variasjon av næringsstoffer i matvarer, og det er vanskelig å oppgi en eksakt næringsstoffverdi i en matvare

  • Informasjon om vitamin A innholdet i leverpostei er å finne på Matvaretabellen.no

  • Mattilsynet skal sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann.

  • Animalia AS er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt – og eggproduksjon. Animalia eies av Nortura SA (66 %) og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (34 %). 

 

 

 

Annonse
Annonse