Annonse
Konkurransedirektør Lars Sørgard er klar til å starte arbeidet med å innhente prisopplysninger fra leverandørene til dagligvaremarkedet. Foto: Konkurransetilsynet
Konkurransedirektør Lars Sørgard er klar til å starte arbeidet med å innhente prisopplysninger fra leverandørene til dagligvaremarkedet.  Foto: Konkurransetilsynet  

Nå skal leverandørprisene sjekkes


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

– Konkurransetilsynet har innhentet og vil fortsette å innhente informasjon om innkjøpspriser fra ulike leverandører. Nå vil det også bli bedt om opplysninger om årsaker til forskjeller i innkjøpspriser. Denne informasjonsinnhentingen vil igangsettes over påske, sier næringsminister Iselin Nybø til Matindustrien.

Torsdag 4. februar vedtok flertallet på Stortinget den såkalte dagligvaremeldingen, Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane.

Nå følger regjeringen og næringsminister Iselin Nybø opp dette punktet i stortingsvedtaket:

««Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at tilsynet i sitt arbeid må legge til grunn at leverandører med en dominerende stilling har et særlig ansvar for å vise at forskjeller i innkjøpsbetingelser er saklig begrunnet og ikke skader konkurransen. Det må legges til grunn at forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører, som ikke har en saklig begrunnelse gjennom forskjeller mellom kjedene i produksjons- eller distribusjonskostnader, eller ulik verdi på konkrete motytelser, skader konkurransen mellom kjedene. Det bør formidles til de ulike aktørene i bransjen, både på leverandør- og kjedeleddet, at selv om bevisbyrden ligger på leverandørene, er kjedene i like stor grad ansvarlige for å etterleve regelverket.»

Leter etter årsaker

Et av tiltakene i meldingen er å innføre krav til begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i hvilke priser de tilbyr dagligvarebutikkene.

Målet er mer informasjon om årsakene til forskjeller i innkjøpspriser.

– Regjeringen er opptatt av å sørge for god og sunn konkurranse i dagligvaremarkedet. Mer informasjon om hvorfor det oppstår forskjeller i innkjøpspriser kan gjøre det enklere å vurdere om forskjellene er konkurranseskadelig eller ikke. Dette vil bidra til å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Må begrunne forskjellene

Konkurransetilsynet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet jobbet med hvordan tiltaket skal utformes. Konkurransetilsynet vil innhente informasjon om innkjøpspriser fra ulike leverandører, og leverandørene vil bli bedt om å forklare eventuelle forskjeller i innkjøpspris. Etter informasjonsinnhentingen vil informasjonen sammenstilles og vurderes, med søkelys på årsakene til forskjeller i innkjøpspriser.

– Vi har i god dialog med departementet utarbeidet en plan for dette arbeidet. Dette tiltaket vil gi informasjon som er viktig for tilsynets arbeid med å håndheve konkurranseloven og fremme konkurranse, uten å begrense rommet for tøffe forhandlinger mellom kjeder og leverandører, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Uvisst om ressursbruk

Departementet skriver i en pressemelding at tiltaket er nytt, og det er derfor uvisst hvor ressurskrevende det vil være for leverandørene. Tiltaket vil kunne ha en preventiv effekt ved at aktører som vet at de kan bli gjenstand for kartlegging fra Konkurransetilsynet vil kunne avskrekkes fra mulig ulovlig adferd.

– Plikten for leverandørene må være så lite byrdefull som mulig, samtidig som Konkurransetilsynet får den informasjonen de trenger. Det er også lagt vekt på at tiltaket er fleksibelt slik at det kan tilpasses nye behov for informasjon der som det skulle oppstå, sier næringsministeren.

Påleggene er offentlige

Næringsministeren opplyser til Matindustrien at informasjonspåleggene Konkurransetilsynet sender ut vil være offentlige med unntak av eventuelle forretningshemmeligheter i disse. Selve planen konkurransetilsynet har lagt sammen med Næringsdepartementet er derimot unntatt offenlighet.

 

 

Annonse
Annonse