Annonse
Helse og sunn mat har fått økt betydning i regjeringens strategi for Matnasjonen Norge fram mot 2030, som ble presentert 12. februar. Foto: iStock
Helse og sunn mat har fått økt betydning i regjeringens strategi for Matnasjonen Norge fram mot 2030, som ble presentert 12. februar. Foto: iStock  

«God helse» inn i ny strategi for Matnasjonen Norge


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

I dag lanserer landbruks- og matminister Olaug Bollestad, sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, regjeringens strategi for Matnasjonen Norge.

Strategien samler og synliggjør koblinger mellom næringspolitikken på matområdet og helse- og folkehelsepolitikken.

Endret visjonen

Den nye visjonen for Matnasjonen Norge ser slik ut:

«I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse.»

I mars 2020 – rett før pandemien slo til - presenterte statsråd Olaug Bollestad den forrige versjonen av Matnasjonen Norge, under matmessen Smak på Lillestrøm.

Med unntak av formuleringen «god helse» er visjonen den samme.

Slik formulerer de tre statsrådene seg i den nye strategien:

– Pandemien har også bidratt til økt oppmerksomhet om norsk matproduksjon og en god folkehelse. Dette viser hvorfor det er viktig at norsk matproduksjon og verdikjeden for mat fremstår som transparent og med høy oppmerksomhet på både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

LES MER | Her kan du lese hele strategien for Matnasjonen Norge

Sysselsetter 210.000

Mat- og drikkeproduksjon er viktig for sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Nesten 210.000 sysselsatte i primærnæringene, matindustrien og øvrige deler av mat- og måltidsbransjen står for en samlet verdiskaping på over 150 milliarder kroner årlig.

– Matnasjonen Norge handler om verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet innen jordbruk, fiske og havbruk, industrien, og mat- og måltidsbransjen. Det handler om trygg og ren mat fra sunne og friske dyr, et sunt kosthold, folkehelse, matglede og matkultur, mat- og reiselivsregionene og et samlet utviklingspotensial på disse områdene, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Norge er verdens nest største sjømateksportør, men vi må bli flinkere til å løfte fram sjømaten her hjemme. Det er viktig for folkehelsen at barn og unge får smaken på sjømat og det ligger et stort potensial i å satse på sjømatprodukter inn mot mat- og reiselivsnæringa, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Helseutfordringene

– Sunt kosthold, matkultur, mat- og måltidsglede er viktig for god helse og livskvalitet både for de som er friske og de som er syke. Selv om mange har et sunt kosthold her i Norge, har vi også store utfordringer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Strategien peker på noen av utfordringene:

 • Bare vel én av fem voksne spiser anbefalt mengde grønnsaker, frukt og bær.

 • Vi har heller ikke klart å redusere forekomsten av overvekt og fedme.

Regjeringens arbeid med kosthold er hovedsakelig forankret i regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021, forlenget til 2023), der barn og unge er viktige målgrupper.

Samarbeidet med matvarebransjen gjennom intensjonsavtalen mellom helsemyndighetene og næringen står sentralt i arbeidet for å legge til rette for sunnere kosthold.

Samarbeidet fokuserer på mer fisk, frukt og grønnsaker og grove kornprodukter, og redusert innhold av salt, sukker og mettet fett. Et annet område som er fremhevet i denne strategien er kosthold blant eldre, med blant annet henvisning til arbeidet med «Gylne måltidsøyeblikk» og at det skal legges fram en nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre som oppfølging av Leve hele livet-reformen.

Fire innsatsområder

Gjennom samarbeid og innsats på fire utvalgte innsatsområder skal visjonen for Matnasjonen Norge bli realisert:

 • Produksjon av og tilbud om, bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet

 • Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet

 • Innovasjon og mangfold

 • Kompetanse, kunnskap og rekruttering og omdømmebygging

Regjeringen understreker betydningen av samarbeid på tvers:

«Strategien skal danne et felles utgangspunkt for å forsterke verdiskapingspotensialet knyttet til Matnasjonen Norge. Den grønne og blå matproduksjonen har noen felles komparative fortrinn og noen felles utfordringer. Potensialet i våre ressurser fra hav og på land må utnyttes godt og ses i en sammenheng. Matsektoren må være innovativ og ha god evne til omstilling for å svare på samfunnsmessige behov og forbrukernes preferanser. Også andre deler av næringslivet, som leverandører av teknologi og tjenester og reiseliv (serveringsbransjen), er viktig for å utvikle Matnasjonen Norge. Strategien understreker derfor betydningen av innsats og samarbeid på tvers av tradisjonelle sektorer. Gjennom samarbeid og felles omdømmebygging kan den samlede konkurransekraften styrkes.»

Et matsystem som ivaretar de tre dimensjonene ved bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft), ligger til grunn for utviklingen av en sterk matnasjon og er derfor et grunnleggende premiss for det videre arbeidet med Matnasjonen Norge.  Verdikjedene for norsk mat og drikke er tuftet på bærekraftig forvaltning av naturressurser og kjennetegnes av sikre kvalitetssystemer som ivaretar dokumentasjon og sporbarhet.

FNs bærekraftsmål forutsetter helhetlig forvaltning og politikkutforming for å sikre bærekraftig utvikling. Strategien vil derfor være et element i regjeringens arbeid for å videreutvikle et bærekraftig matsystem i Norge.

Mangler fagfolk

Rekrutteringen til matfagene og til mat- og måltidsbransjen har vært sviktende over mange år. I dag mangler Norge for eksempel 1.450 kokker og 1.500 servitører.

«Et kommende generasjonsskifte i store deler av bransjen og i det offentlige gjør det ekstra viktig å sikre rekrutteringen til disse fagene fremover. Kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse, om hvordan man skal sette sammen et sunt kosthold, og om praktisk matlaging er viktig for alle. Det er spesielt viktig for de som har ansvar for å lage mat til andre hjemme, i kantiner, og i alle typer institusjoner», heter det i strategien.

Mandag 15. februar leverer det rådgivende utvalget for rekruttering til mat- og måltidsbransjen sin rapport. Utvalgsleder Grete Ingeborg Nykkelmo har tidligere varslet tydelige tiltak med klar ansvarsfordeling.

Ønsker innspill

Visjonen om matnasjonen Norge må følges av konkret handling for å bli realisert. Regjeringen har bestemt at det, som ledd i oppfølgingen, vil bli utformet en handlingsplakat for matnasjonen Norge.

Med det ønsker regjeringen blant annet å utfordre hele matnæringa, organisasjoner og enkeltpersoner til å forplikte seg til innholdet i handlingsplakaten, slik at Norge kan bli en matnasjon i tråd med visjonen. Følgende overskrifter er foreslått for handlingsplakaten:

 • Norsk mat og drikke i offentlig sektor

 • Norsk mat og drikke i hverdagslivet

 • Tilgang til/produksjon av norsk mat og drikke

 • Kunnskap og kompetanse om norsk mat og drikke

 • Norsk mat og drikke i reiselivet

 • Norsk mat og drikke i kultursektoren

Regjeringen ønsker innspill på både overskrifter og oppfølgingspunkter.

Mener du noe? Du kan gi direkte tilbakemeldinger via matnasjonennorge@lmd.dep.no.

Regional forankring

Regjeringen skal følge opp strategien med regionale avsparkskonferanser. For å sikre god regional utvikling og kobling mot næringslivet, oppfordres fylkeskommunene og det regionale partnerskapet til å ta en lederrolle.

Matnasjonen skal kjennetegnes av tydelige og særpregede matregioner. Flere av regionene har jobbet systematisk over mange år for å i større grad løfte fram og synliggjøre bedrifter som tilbyr særpregede mat- og drikkeprodukter i sitt område, og bidra til økt samarbeid mellom matprodusenter og reiselivs- og turistnæringen.

Annonse
Annonse