Annonse
Arbeidstilsynet varsler strenger reaksjoner mot bedrifter som ikke overholder smittevernet. Foto: iStock
Arbeidstilsynet varsler strenger reaksjoner mot bedrifter som ikke overholder smittevernet.   Foto: iStock

Arbeidstilsynet sjekker smittevernet

De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge reaksjoner, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Importsmitte prioritert

– Smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien vil fra nå av bli kontrollert i alle våre planlagte tilsyn, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

– Fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg er blant bransjene som peker seg ut med høy risiko for importsmitte, og som vi nå vil prioritere, sier Vollheim. 

Det var Arbeids- og sosialdepartementet og statsminister Erna Solberg som nylig ga Arbeidstilsynet i oppdrag å prioritere kontroll med arbeidsgivernes ivaretakelse av smittevern.

Oppdraget kom som en følge av at smitten av koronaviruset har økt betydelig den siste tiden, og at det er behov for en betydelig innsats for å bremse spredningen. 

Dette vil bli kontrollert

Arbeidsgiverne som nå blir kontrollert, vil få spørsmål om de har kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset, og om de har utarbeidet plan for og/eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for spredning av koronaviruset.

I tillegg vil Arbeidstilsynet kontrollere om innkvarteringen er forsvarlig med tanke på smittevern i de virksomheter hvor dette er relevant.

– Alle arbeidsgivere må sørge for at de ansattes smittevern er ivaretatt. Dette er viktig både for den enkelte arbeidstaker, og for å hindre ytterligere smittespredning i Norge, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. 

Over 300 tilsyn gjennomført

Arbeidstilsynet har siden i sommer kontrollert virksomhetenes etterlevelse av Covid-19 forskriften i over 300 tilsyn, hvorav de fleste i overnatting og servering.

Lovbrudd har til nå ført til 121 vedtak om pålegg, og sju av disse har blitt fulgt opp med tvangsmulkt fordi pålegg ikke har blitt etterkommet innen fastsatte frister.

Direktør Trude Vollheim er tydelig på at de som bryter regelverket om smittevern vil få korte frister for å sette i gang de tiltakene som er nødvendige for at tilsynene skal ha den ønskede effekten når det gjelder å hindre smittespredning. 

Strenge reaksjoner

– Hvis vi på tilsyn avdekker at arbeidsgivere fremdeles ikke gjør det de skal for å hindre at de ansatte blir utsatt for smitte, vil vi gi pålegg med svært korte frister, og raskere enn i en normalsituasjon ta i bruk tvangsmulkt og stans dersom frister ikke overholdes. Der det ikke er iverksatt tiltak for å hindre smitte av arbeidstakere, kan vi stanse umiddelbart på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse, sier Vollheim. 

Også videotilsyn

For å hindre at tilsynene bidrar til økt smittespredning, i de tilfellene det er risiko for dette, vil Arbeidstilsynet kombinere fysiske tilsyn med tilsyn ved bruk av video (fjerntilsyn). Vi vil også skriftlig oppsøke virksomheter og be om dokumentasjon som viser hvilke risikovurderinger som er gjennomført og at konkrete smitteforebyggende tiltak beskrives.  

– Det er i utgangpunktet kommunene som fører tilsyn med brudd på smittevernsbestemmelsene. Slik smittetrykket er akkurat nå har de utfordringer med å følge opp, og har behov for avlastning. Arbeidstilsynet vil derfor bistå med tilsyn som vi mener vil bidra til økt oppmerksomhet om at godt smittevern på arbeidsplassene bidrar til forvarsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerne, sier Vollheim.

Plikt til å forebygge

For å forebygge smitte av koronavirus (covid-19) er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en kartlegging av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og iverksette tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare.

For at arbeidstakerne skal vite hva og hvordan de skal forholde seg når det gjelder smittevern er det viktig at arbeidsgivere har skriftlige rutiner som er gjort kjent og er lett tilgjengelige.

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.  Dette gjelder også i de tilfeller arbeidsgiver sørger for overnattingsted for arbeidstakerne.

 

Annonse
Annonse